Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden De Valk Leadership Company

Artikel 1 Definities

 • Opdrachtnemer: Valk Leadership te Amsterdam
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met Valk Leadership een Overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of jegens wie Valk Leadership enige (rechts-)handeling verricht;
 • Diensten: een van de activiteiten van Valk Leadership te weten: coachingsprogramma leiderschap, In company training, en open inschrijving
 • Coachingsprogramma leiderschap: een op programmatische wijze aangeboden leiderschapscoaching
 • In company training: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door Valk Leadership (uitsluitend) aan de Opdrachtgever worden aangeboden, fysiek dan wel online;
 • Open inschrijving: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven, fysiek dan wel online;
 • Startdatum: De datum waarop, na aanmelding van een van onze diensten materialen in gebruik worden genomen en/of een eerste sessie, bijvoorbeeld ter vaststelling van doelen, wordt gehouden;
 • Sessie: Een tijdsperiode waarin we de begeleiding van een van onze diensten, als groep of individueel vormgeven;
 • Deelnemer: Degene die door de opdrachtgever is aangemeld voor deelname aan een van de diensten of degene die zichzelf heeft aangemeld voor een open inschrijf training
 • Inschrijfformulier: Het online formulier dat opdrachtnemer beschikbaar stelt ter aanmelding van de open inschrijf training
 • Tarief: Het bedrag dat door opdrachtnemer voor de deelname aan een van de diensten in rekening wordt gebracht.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.a Aanmelding voor deelname aan een van de open inschrijf trainingen vindt plaats middels een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier of door de door opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
2.b De deelnemers ontvangen na aanmelding (1) een bevestiging van inschrijving ter informatie en (2), indien van toepassing, een (voorlopig) overzicht van de bij de training te organiseren (groeps)bijeenkomsten.
2.c De overeenkomst tussen Valk Leadership en de opdrachtgever in zake een incompany training en een coachingsprogramma komt tot stand door (1) schriftelijk bevestiging of ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) de schriftelijke bevestiging door Valk Leadership van opdracht van de opdrachtgever per e-mail of post.

Artikel 3 Tarief en betaling

3.a Van toepassing zijn de tarieven zoals die gelden op de datum waarop het inschrijfformulier is ingevuld en zoals vermeld op de website. Voor in-company trainingen en coachingsprogramma’s brengt Valk Leadership een offerte uit en gelden de tarieven zoals genoemd in de offerte.
3.b Inschrijving en acceptatie van offerte verplicht tot betaling.
3.c Na inschrijving van een open inschrijftraining wordt binnen vijf werkdagen door opdrachtnemer gefactureerd.
3.d Na acceptatie van de offerte voor een in company training dan wel een coachingsprogramma wordt er 21 dagen voor aanvang gefactureerd.
3.e Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum.
3.f Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief reiskomsten.

Artikel 4. Annulering

4.a De opdrachtgever heeft het recht de incompany training / coachingsprogramma leiderschap / open inschrijf training schriftelijk of per e-mail te annuleren. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor de startdatum van de training kosteloos geschieden.
4.b Bij annulering tot 2 weken voor de startdatum van de dienst wordt 50% van het overeengekomen bedrag voor de dienst in rekening gebracht.
4.c Bij annulering tot 1 week voor de overeengekomen startdatum van de dienst wordt 75% van het overeengekomen bedrag voor de dienst in rekening gebracht.
4.d Bij annulering binnen 1 week voor de overeengekomen startdatum van de dienst wordt 100% van het overeengekomen bedrag voor de dienst in rekening gebracht.

4.e Annulering van online gekochte cursussen is niet mogelijk na de instap/na opening van één van de lessen.

Artikel 5. Vervanging en wijzigingen

5.a Een deelnemer kan vervangen worden door een andere deelnemer, indien dit voorafgaand aan de training aan Valk Leadership per e-mail is medegedeeld.
5.b. Een opdrachtgever kan in overleg met Valk Leadership kosteloos de startdatum van een incompany training wijzigen, mits deze wijziging meer dan vier weken voorafgaand aan de startdatum heeft plaatsgevonden. Het wijzigen van de startdatum impliceert niet een opschorting van de betalingsverplichting.
5.c Valk Leadership behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, openschrijf trainingen te annuleren, te onderbreken of trainingsdata te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gepleegd over alternatieven. Valk Leadership aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van de deelnemer of anderen die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging. Indien de training al betaald is, heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige aan Valk Leadership betaalde bedrag.

Artikel 6 Auteurs- en eigendomsrecht

6.a Alle intellectuele eigendomsrechten van de door opdrachtnemer verstrekte materialen blijven aan opdrachtnemer voorbehouden. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in wat dan ook voor vorm of op wat dan voor ook wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
6.b Opdrachtnemer zal alle aan haar verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
6.c Opdrachtnemer en haar medewerkers zullen de door deelnemers verstrekte gegevens volstrekt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.a Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomende gevallen tot uitkering overgaat.
7.b Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij een duurovereenkomst tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.
7.c Opdrachtnemer zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst, of gevolgschade.
7.d Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 8 Forumkeuze

Alle geschillen over, voortvloeiend uit of verband houdend met door opdrachtnemer gedane offertes en/of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank.

 

Versie 18-1-2024

Deel dit bericht